Thứ Tư, 19 tháng 10, 2011

Toa thuốc của ngài Vô Tế Đại Sư

Khi xem toa thuốc của ngài Vô Tế Đại Sư, tôi rất tâm đắc và xét thấy ai cũng có thể dùng được. Các vị thuốc đều không công phạt, nên tôi mạo muội chép ra đây trình quí vị gần xa. Việc này nếu ngài Vô Tế Đại Sư, cho dù đã về cõi thiên cổ, mà biết được hẳn ngài cũng vui mừng lắm. Toa thuốc của ngài như sau: 
I. “Muốn tề gia, tín bạn, học tập, tu thân. Trước phải dùng 10 vị thuốc của ta mới thành tựu được. Ấy là:
 1. Bụng dạ tốt một khúc.
 2. Tâm từ bi một miếng.
 3. Ôn nhu nửa lạng.
 4. Đạo lý ba phân.
 5. Tín hạnh cho nhiều.
 6. Trung trực một cục.
 7. Hiếu thuận mười phân.
 8. Chắc thật một cái.
 9. Âm chất dùng trọn.
 10. Phương tiện nhiều ít chẳng ngại.
Cho 10 vị ấy vào trong “cái nồi lòng rộng rãi” mà sao cháy sem sém, đừng cho nóng quá, cũng đừng cho khô quá, bớt ba phần lửa. Đoạn, đổ vào “cái bình đẳng” mà nghiền tán cho nhỏ rức. Dùng “tam tư” làm bột, thấm với “lục ba la mật” mà vò thành viên lớn bằng hột bồ đề, mỗi ngày ba lần, chẳng luận giờ nào, dùng chất “nước hoà khí” mà đưa thuốc xuống... Nếu y theo đó mà uống thì không bệnh nào mà chẳng dứt.

Toa thuốc này kỵ khắc 7 món như sau:
 1. Lời nói thanh tao mà hành động ô trược.
 2. Ích lợi cho mình mà tổn hại cho người.
 3. Âm thầm lắp tên đặng bắn lén.
 4. Bụng chứa mưu độc.
 5. Tiếng cười ghim lấy con dao.
 6. Rắn hai đầu.
 7. Đất bằng nổi sóng gió.
Vậy, phải mau mau phòng ngừa bảy món ấy.

10 vị trên, nếu có ai dùng trọn, được thượng phước thượng thọ, thành Phật thành Hiền, nếu ai dùng chừng bốn hay năm vị cũng được dứt tội, sống lâu, tiêu tan khỏi hoạn nạn. Bằng như chẳng ai dùng vị nào, về sau ắt hối hận, chừng ấy dẫu có ông Biển Thước, ông Lư Y cũng khó mà liệu trị, vì bệnh đã vào cao hoang không chữa được, dẫu có cầu đảo đất trời, cúng bái thần linh, chỉ là luống công vậy thôi. Huống chi phương thuốc này, người uống khỏi sợ lầm thuốc giả. Vậy sao chẳng chịu uống?”.

II. Ngày trước, cụ Phan Chu Trinh đã từng tha thiết: “Bất cứ dân tộc nào, bất luận quốc gia nào, dầu vàng dầu trắng, dầu yếu dầu mạnh, đã đứng cạnh tranh hơn thua với các dân tộc trên thế giới, thì chẳng những thuần sức mạnh mà thôi, mà phải nhờ có đạo đức làm gốc nữa, nhất là dân tộc nào đã bị té nhào xuống, nay muốn đứng lên khỏi người đè lên trên, thì cần phải có một cái nền đạo đức vững chãi hơn dân tộc đang giàu mạnh hơn mình”. 

Lời của cụ Phan Chu Trinh hô hào củng cố đạo đức là rất cần thiết cho mọi người và toa thuốc của ngài Vô Tế Đại Sư có thể góp một phần tham dự. “Vì thế giới có thể tốt đẹp và trong sạch chỉ khi nào đời sống của chúng ta tốt đẹp và trong sạch”. 

Vấn đề đạo đức cho mỗi cá nhân là quan trọng. Toa thuốc của ngài Vô Tế Đại Sư là toa thuốc của phương Đông, không tác hại gì đến tạng phủ truyền thống tốt đẹp của dân tộc, nên thiết tưởng ai ai cũng dùng được.

Ngô Phan Lưu.

0 comments:

Đăng nhận xét